|| Saraswati Pooja ||
Janam Jara Mrutu, Kshay Kare, Hare Kunay JadReeti
Bhav – Sagarason Lei Tire, Pujen Jin Vach Priti ||
Shirodadhi Ganga Vimal Taranga, Salil Abhanga, SukhChanga |
Bhari KanchanJhari, Dhar Nikari, Trisha Nivari, HitChanga ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Karpur Mangaya Chandan Aaya, Keshar Laya Rang Bhari |
Sharad Pad Vandon, Man AbhiNandom, Paap Nikandon Daah Hari ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
SukhDas Kamodam, Dharak Modam, Ati Anumodam ChandSamam |
Bahu Bhakti Badai, Keerati Gaai, Hohu Sahaai, Maat Mamam ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Bahu Phool Suvasam, Vimal Prakasham, Anand Rasam Laay Dhare |
Mam Kaam Mitayon, Sheel Badayo, Sukh Upjayon Dosh Hare ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Pakvaan Banaya, BahuGhrat Layaa,Sab Vidh Bhayaa Mishth Mahaa |
Pujun Thuti Gaaon, Priti Badanu,Shudhaa Nashaoon Harsh Lahaa ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Kar Deepak Jotam, Tamkshay Hotam, Jyoti Udotam Tumhi Chade |
Tum Ho Parkashak,Bharam Vinashak Hum Ghat Bhasak,Gyanbadhe ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
ShubhGandh Dashokar, Pavakamen Dhar, Dhoop Manohar Khevat Hein |
Sab Paap Jalaven, Punya Kamave, Daas Kahave Sevat Hein ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Badaam Chuhari, Long Supari, Shreephal Bhari Lyavat Hein |
Man Vanchit Data Met Asata, Tum Gun Mata, Dhyavat Hein ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Nayanan Shukhkaari, Mrudu Gundhari, Ujjawal Bhari, Moldharen |
ShubhGandh Samhaara, Vasan Nihaara, Tum Tan Dharaa Gyan Karen ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
Jal Chandan Akshat Phool Charu, Aru Deep Dhoop Ati Phal Laaven |
Pooja Ko Thanat Jo Tum Jaanat, So Nar Dhyanat ShukhPaaven ||
Tirthankar Ki Dhwani, Gandhar Ne Suni, Ang Rache Chuni Gyanmai |
So Jinvar Vani, ShivSukhDani, Tribhuvan Mani Pujya Bhai ||
 
About us   |  Contact Us