।। द्वादशतप ।।

द्वादशतप (सवार्थसिद्धि से)

(सवार्थसिद्धि से)

तपसो विधानं कर्तव्यमित्यत्रोच्यते। तद् द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च। तत्प्रत्येवंâ षड्विधम्। तत्र बाह्यभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह।

अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः।।१९।।
८५६. दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमनशनम्। संयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्यायादिसुखसिद्ध्यर्थमवमौदर्यम्। भिक्षार्थिनो मुनेरेकागारादिविषयः संकल्पः चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थमवगन्तव्यम्। इन्द्रियदर्पनिग्रह-निद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्ध्याद्यर्थो घृतादिवृष्यरसपरित्यागश्चतुर्थ तपः। शून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य शय्याशनमाबाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादि-प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यमिति पंचमं तपः। आतपस्थानं वृक्षमूलनिवासो निरावरणशयनं बहुविधप्रतिमास्थानमित्येवमादिः कायक्लेशः तत् षष्ठं तपः। तत्किमर्थम् ? देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वङ्गप्रवचनप्रभावनाद्यर्थम्। परिषहस्यास्य च को विशेषः ? यदृच्छयोपनिपतितः परिषहः। स्वयंकृतः कायक्लेशः। बाह्यत्वमस्य कृतः ? बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम्।

८५७. आभ्यन्तरतपोभेदप्रदर्शनार्थमाह—
प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्।।२०।।

८५८. कथमस्याभ्यन्तरत्वम् ? मनोनियमनार्थत्वात्। प्रमाददोषपरिहारः प्रायश्चित्तम्। पूज्येष्वादरो विनयः। कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण चोपासनं वैयावृत्त्यम्। ज्ञानभावनालस्यत्यागः स्वाध्यायः। आत्मात्मीयसंकल्पत्यागो व्युत्सर्गः। चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्।

८५९. तद्भेदप्रतिपादनार्थमाह—
नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्।।२१।।

८६०. ‘यथाक्रमम्’ इति वचनान्नवभेदं प्रायश्चित्तम्, विनयश्चर्तुिवधः, वैयावृत्त्यं दशविधम् स्वाध्यायः पञ्चविधः, द्विभेदो व्युत्सर्ग इत्यभिसंबध्यते। ‘प्राग्ध्यानात्’ इति वचनं ध्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात्पश्चाद्वक्ष्यत इति।

८६१. आद्यस्य भेदस्वरूपनिज्र्ञानार्थमाह—
आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः।।२२।।

८६२. तत्र गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोषविवर्जितमालोचनम्। मिथ्यदुष्कृताभिधाना-दभिव्यक्तप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम्। तदुभय संसर्गे सति विशोधनात्तदुभयम्। संसक्तान्नपानोप करणादिविभजनं विवेकः। कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्गः। अनशनावमौदर्यादिलक्षणं तपः। दिवसपक्षमासादिना प्रव्रज्याहापनं छेदः। पक्षमासादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः। पुनर्दीक्षाप्रापणनुपस्थापना।

८६३. विनयविकल्पप्रतिपत्त्यर्थमाह—
ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः।।२३।।

८६४. ‘विनयः’ इत्यधिकारेणाभिसंबन्धः क्रियते। ज्ञानविनयो दर्शनविनयश्चारित्रविनय उपचारविनयश्चेति। सबहुमानं मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिज्र्ञानविनयः। शंकादिदोषविरहितं तत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शनविनयः। तद्वतश्चारित्रे समाहितचित्तता चारित्रविनयः। प्रत्य-क्षेष्वाचार्यादिष्व-भ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरुपचारविनयः। परोक्षेष्वपि कायवाङ्मनोऽभिरंजलिक्रियागुण-संकीर्तनानुस्मरणादिः।

८६५. वैयावृत्त्यभेदप्रतिपादनार्थमाह—
आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानाम्।।२४।।

८६६. वैयावृत्त्यं दशधा भिद्यते। कृतः ? विषयभेदात्। आचार्यवैयावृत्त्यमुपाध्याय-वैयावृत्त्यमित्यादि। तत्र आचरन्ति तस्माद् व्रतानीत्याचार्यः। मोक्षार्थं शास्त्रमुपेत्य तस्मादधीयत इत्युपाध्यायः। महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी। शिक्षाशीलः शैक्षः। रुजादिक्लिष्टशरीरो ग्लानः। गणः स्थविरसंततिः। दीपकाचार्यशिष्यसंस्त्यायः कुलम्। चातुर्वर्णश्रमणनिवहः संघः। चिरप्रव्रजितः साधुः। मनोज्ञो लोकसंमतः। तेषां व्याधिपरिषहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा तत्प्रतीकारो वैयावृत्त्यं समाध्याधानविचिकित्साभावप्रवचनवात्सल्याद्यभिव्यक्त्यर्थम्।

८६७. स्वाध्यायविकल्पविज्ञानार्थमाह—
वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः।।२५।।

८६८. निरवद्यग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना। संशयच्छेदाय निश्चितबलाधानाय वा परानुयोगः प्रच्छना। अधिगतार्थस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा। घोषशुद्धं परिवर्तनमाम्नायः। धर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः। स एष पञ्चविधः स्वाध्यायः किमर्थः ? प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायः परमसंवेगस्तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाद्यर्थः।

८६९. व्युत्सर्गभेदनिज्र्ञानार्थमाह—
बाह्याभ्यन्तरोपध्योः।।२६।।

८७०. व्युत्सर्जनं व्युत्सर्गस्त्यागः। स द्विविधः—बाह्योपधित्यागोऽभ्यन्तरोपधित्यागश्चेति। अनुपात्तं वास्तुधनधान्यादि बाह्योपधिः। क्रोधादिरात्मभावोऽभ्यन्तरोपधिः कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वाभ्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते। स किमर्थः ? निस्सङ्गत्वनिर्भयत्वजीविताशाव्युदासाद्यर्थः।

८७१. यद् बहुवक्तव्यं ध्यानमिति पृथग्व्यवस्थापितं तस्येदानीं भेदाभिधानं प्राप्तकालम्। तदुल्लङ्घ्य तस्य प्रयोक्तृस्वरूपकालनिद्र्धारणार्थमुच्यते—
उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्।।२७।।

८७२. आद्यं त्रितयं संहननमुत्तमं वङ्कार्षभनाराचसंहननं वङ्कानाराचसंहननं नाराचसंहननमिति। तत्त्रितयमपि ध्वानस्य साधनं भवति। मोक्षस्य तु आद्यमेव। तदुत्तमं संहननं यस्य सोऽयमुत्तमसंहननः, तस्योत्तमसंहननस्येति। अनेन प्रयोक्तृनिर्देशः कृतः। अग्रं मुखम्। एकमग्रमस्येत्येकाग्रः। नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो व्यावत्र्य एकस्मिन्नग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते। अनेन ध्यानस्वरूपमुत्तंâ भवति। मुहूर्त इति कालपरिमाणम्। अन्तर्गतो मुहूर्तोऽन्तर्मुहूर्तः। ‘आ अन्तर्मुहूर्तात्’ इत्यनेन कालावधिः कृतः। ततः परं दुर्धरत्वादेकाग्रचिन्तायाः। चिन्ताया निरोधो यदि ध्यानं, निरोधश्चाभावः, तेन ध्यानमसत्खरविषाणवत्स्यात् ? नैष दोषः, अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्षयासदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप्रवृत्तेः सदिति च; अभावस्य भावान्तरत्वाद् हेत्वङ्गत्वादिभिरभावस्य वस्तुधर्मत्वसिद्धेश्च। अथवा नायं भावसाधनः, निरोधनं निरोध इति। िंक र्तिह ? कर्मसाधनः, :निरुध्यत इति निरोधः’। चिन्ता चासौ निरोधश्च चिन्तानिरोध इति। एतदुत्तंâ भवति—ज्ञनमेवापरिस्पन्दाग्निशिखावदवभासमानं ध्यानमिति।

८७३. तद्भेदप्रदर्शनार्थमाह—
आत्र्तरौद्रधम्र्यशुक्लानि।।२८।।

८७४. ऋतं दुःखम्, अर्दनर्मितर्वा, तत्र भवमार्तम्। रुद्रः व्रूâराशयस्तस्य कर्म तत्र भवं वा रौद्रम्। धर्मो व्याख्यातः। धर्मादनपेतं धम्र्यम्। शुचिगुणयोगाच्छुक्लम्। तदेतच्चर्तुिवधं ध्यानं द्वैविध्यमश्नुते। कुतः ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्। अप्रशस्तमपुण्यास्रव-कारणत्वात्। कर्मनिर्दहनसामथ्र्यात्प्रशस्तम्।

८७५. कि पुनस्तदिति चेदुच्यते—
परे मोक्षहेतू।।२९।।

८७६. परमुत्तरमन्त्यम्। अन्त्यं शुक्लम्। तत्सामीप्याद्धम्र्यमपि ‘परम’ इत्युपचर्यते। द्विवचननिर्देशयामथ्र्याद् गौणमपि गृह्यते। ‘परे मोक्षहेतू’ इति वचनात्पूर्वे आर्तरौद्रे संसारहेतू इत्युक्तं भवति। कुतः ? तृतीयस्य साध्यस्याभावात्।

८७७. तत्रार्तं चर्तुिवधम्। तत्रादिविकल्पलक्षणनिर्देशार्थमाह—
आर्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः।।३०।।

८७८. अमनोज्ञमप्रियं विषकण्टकशत्रुशस्त्रादि, तद्बाधाकरणत्वाद् ‘अमनोज्ञम्’ इत्युच्यते। तस्य संप्रयोगे, स कथं नाम मे न स्यादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः स्मृतिसमन्वाहारः प्रथममार्तमित्याख्यायते।

८७९. द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षणनिर्देशार्थमाह—
वपरीतं मनोज्ञस्य।।३१।।

८८०. कुतो विपरीतम् ? पूर्वोक्तात्। तेनैतदुक्तं भवति—मनोज्ञस्येष्टस्य स्वपुत्रदार-धनार्देिवप्रयोगे तत्संप्रयोगाय संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धो द्वितीयमार्तमवगन्तव्यम्।

८८१. तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षणप्रतिपादनार्थमाह—
वेदनायाश्च।।३२।।

८८२. ‘वेदना’ शब्दः सुखे दुःखे च वर्तमानोऽपि आर्तस्य प्रकृतत्वाद् दुःखवेदनायां प्रवर्तते, तस्या वातादिविकारजनितवेदनाया उपनिपाते तस्य अपायः कथं नाम मे स्यादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धस्तृतीयमार्तमुच्यते।

८८३. तुरीयस्यार्तस्य लक्षणनिर्देशार्थमाह—
नदानं च।।३३।।

८८४. भोगाकाङ्क्षातुरस्यानागतविषयप्राप्ति प्रति मनःप्रणिधानं संकल्पश्चिन्ता-प्रबन्धस्तुरीयमार्त निदानमित्युच्यते।

८८५. तदेतच्चर्तुिवधमार्त िंकस्वामिकमिति चेदुच्यते—
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्।।३४।।

८८६. अविरता असंयतसम्यग्दृष्ट्यन्ताः। देशविरताः संयतासंयताः। प्रमत्तसंयताः पंचदशप्रमादोपेताः क्रियानुष्ठायिनः। तत्राविरतदेशविरतानां चर्तुिवधमप्यार्त भवति; असंयमपरिणामोपेतत्वात्। प्रमत्तसंयतानां तु निदानवज्र्यमन्यदार्तत्रयं प्रमादोदयोद्रेकात्कदाचित्स्यात्।

८८७. व्याख्यातमार्त संज्ञादिभिः। द्वितीयस्य संज्ञाहेतुस्वामिनिद्र्धारणार्थमाह—
हिसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः।।३५।।

८८८. हिसादीन्युक्तलक्षणानि। तानि रौद्रध्यानोत्पत्र्तेिनमित्तीभवन्तीति हेतुनिर्देशो विज्ञायते। तेन हेतुनिर्देशेनानुवर्तमानः ‘स्मृतिसमन्वाहारः’ अभिसंबध्यते। हिसायाः स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि। तद्रौद्रध्यानमविरतदेशविरतयोर्वेदितव्यम्। अविरतस्य भवतु रौद्रध्यानं, देशविरतस्य कथम् ? तस्यापि हिसाद्यावेशाद्वित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च कदाचिद् भवितुमर्हति। तत्पुनर्नारकादीनामकारणं; सम्यग्दर्शनसामथ्र्यात्। संयतस्य तु न भवत्येव; तदारम्भे संयमप्रच्युतेः।

८८९. आह, ‘परे मोक्षहेतू’ उपदिष्टे। तत्राद्यस्य मोक्षहेतोध्र्यानस्य भेदस्वरूपस्वामि-निर्देशः कर्तव्य इत्यत आह—
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्र्यम्।।३६।।

८९०. विचयनं विचयो विवेको विचारणेत्यर्थः। आज्ञापायविपाकसंस्थानानां विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयः। ‘स्मृतिसमन्वाहारः’ इत्यनुवर्तते। स प्रत्येवंâ संबध्यते—आज्ञाविचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि। तद्यथा—उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धित्वात्कर्मोदयात्सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदृष्टान्तोपरमे सति सर्वज्ञप्रणीतमागमं प्रमाणीकृत्य इत्थमेवेदं ‘‘नान्यथावादिनो जिनाः’’ इतिगहनपदार्थश्रद्धानादर्थावधारणमाज्ञाविचयः। अथवा—स्वयं विदितपदार्थतत्त्वस्य सतः परं प्रति पिपादयिषोः स्वसिद्धान्ताविरोधेन तत्त्वसमर्थनार्थं तर्कनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते। जात्यन्धवन्मिथ्यादृष्टयः सर्वज्ञप्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षार्थिनः सम्यङ्मार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः। अथवा—मथ्यादर्शनज्ञानचारित्रेभ्यः कथं नाम इमे प्राणिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचयः। कर्मणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः। लोकसंस्थानस्वभावविचयाय स्मृतिसमन्वाहारः संस्थानविचयः। उत्तमक्षमादिलक्षणो धर्म उक्तः। तस्मादनपेतं धम्र्यध्यानं चर्तुिवकल्पमवसेयम्। तदविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां भवति।

८९१. त्रयाणां ध्यानानां निरूपणं कृतम्। इदानीं शुक्लध्यानं निरूपयितव्यम्। तद्वक्ष्यमाणचतुर्विकल्पम्। तत्राद्ययोः स्वामिनिर्देशार्थमिदमुच्यते-
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः।।३७।।

८९२. वक्ष्यमाणेषु शुक्लध्यानविकल्पेषु आद्ये शुक्लध्याने पूर्वविदो भवतः श्रुतकेवलिन इत्यर्थः। ‘च’ शब्देन धम्र्यमपि समुच्चीयते। तत्र ‘‘व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः’’ इति श्रेण्यारोहणात्प्राग्धम्र्य, श्रेण्योः शुक्ले इति व्याख्यायते।

८९३. अवशिष्टे कस्य भवत इत्यत्रोच्यते-
परे केवलिनः।।३८।।

८९४. प्रक्षीणसकलज्ञानावरणस्य केवलिनः सयोगस्यायोगस्य च परे उत्तरे शुक्लध्याने भवतः।

८९५. यथासंख्यं तद्विकल्पप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते-
पृथक्त्वैकत्ववितर्सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि।।३९।।

८९६. पृथक्त्ववितर्वमेकत्ववितर्व सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानिवर्ति चेति चर्तुिवधं शुक्लध्यानम्। वक्ष्यमाणलक्षणमपेक्ष्य सर्वेषामन्वर्थत्वमवसेयम्।

८९७. तस्यालम्बनविशेषनिर्धारणार्थमाह-
त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम्।।४०।।

८९८. ‘योग’ शब्दो व्याख्यातार्थः ‘कायवाङ्मनः कर्म योगः’ इत्यत्र। उत्तैâश्चर्तुिभः शुक्लध्यानविकल्पैस्त्रियोगादीनां चतुर्णां यथासंख्येनाभिसंबन्धो वेदितव्यः। त्रियोगस्य पृथक्त्ववितर्वम्, त्रिषु योगष्वेकयोगस्यैकत्ववितर्वम्, काययोगस्य सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरतक्रियानिवर्तीति।

८९९. तत्राद्यर्योिवशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-
एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे।।४१।।

९००. एक आश्रयो ययोस्ते एकाश्रये। उभेऽपि परिप्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेनारभ्येते, इत्यर्थः। विकर्तश्च वीचारश्च वितर्कवीचारौ, सह वितर्कवीचाराभ्यां वर्तेत इति सवितर्कवीचारे। पूर्वे पृथक्त्वैकत्ववितर्वे इत्यर्थः।

९०१. तत्र यथासंख्यप्रसंगेऽनिष्टनिवृत्त्यर्थमिदमुच्यते-
अवीचारं द्वितीयम्।।४२।।

९०२. पूर्वयोर्यद् द्वितीयं तदवीचारं प्रत्येतव्यम्। एतदुत्तंâ भवति—आद्यं सवितर्क सवीचारं च भवति। द्वितीयं सवितर्कमवीचारं चेति।

९०३. अथ वितर्ववीचारयोः कः प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते-
वतर्व श्रुतम्।।४३।।

९०४. विशेषेण तर्कणमूहनं वितर्क श्रुतज्ञानमित्यर्थः।

९०५. अथ को वीचारः।
वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः।।४४।।

९०६. अर्थो ध्येयो द्रव्यं पर्यायो वा। व्यञ्जनं वचनम्। योगः कायवाङ्मनः कर्मलक्षणः। संक्रान्तिः परिवर्तनम्। द्रव्यं विहाय पर्यायमुपैति पर्यायं त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थसंक्रान्तिः। एवं श्रुतवचनमुपादाय वचनान्तरमालम्बते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसंक्रान्तिः। काययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं गृह्वाति योगान्तरं च त्यक्त्वा काययोगमिति योगसंक्रान्तिः। एवं परिवर्तनं वीचार इत्युच्यते। तदेतत्सामान्यविशेषनिर्दिष्टं चर्तुिवधं धम्र्यं शुक्लं च पूर्वोदितगुप्त्यादिबहुप्रकारोपायं संसारनिवृत्तये मुनिध्र्यातुमर्हति कृतपरिकर्मा। तत्र द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुं वा ध्यायन्नाहितवितर्कसामथ्र्यः अर्थव्यंजने कायवचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता मनसापर्याप्तबालोत्साहवदव्यवस्थितेनानिशितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरुं छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन्क्षपयंश्च पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानभाग्भवति। स एव पुनः समूलतूलं मोहनीयं निदधक्षन्ननन्तगुणविशुद्धियोगविशेषमाश्रित्य बहुतराणां ज्ञानावरणसहायीभूतानां प्रकृतीनां बन्धं निरुबन्धन् स्थितिह्लासक्षयौ च कुर्वन् श्रुतज्ञानोपयोगो निवृत्तार्थव्यंजनयोगसंक्रान्तिः अविचलितमनाः क्षीणकषायो वैडूर्यमणिरिव निरुपलेपो ध्यात्मा पुनर्न निवर्तत इत्युक्तमेकत्ववितर्कम्। एवमेकत्ववितर्कशुक्लध्यानवैश्वानरनिर्दग्धवातिकर्मेन्धनः प्रज्वलितकेवलज्ञानगभस्तिमण्डलो मेघपञ्जरनिरोध्निर्गत इव धर्मरश्मिर्वा भासमानो भगवांस्तीर्थकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणामभि-गमनीयोऽर्चनीयश्चोत्कर्षेणायुषः पूर्वकोटीं देशोनां विहरति। स सदान्तर्मुहूर्तशेषायुष्कस्तत्तुल्यस्थिति-वेद्यनामगोत्रश्च भवति तदा सर्व बाङ्मनसयोगं बादरकाययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकाययोगालम्बनः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमर्हतीति। यदा पुनरन्तर्मुहूर्त-शेषायुष्कस्ततोऽधिकस्थितिशेषकर्मत्रयो भवति सयोगी तदात्मोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लघुकर्मपरिपाचनस्याशेषकर्मरेणुपरि-शातनशक्तिस्वाभाव्याद्दण्डक-पाटप्रतरलोकपूरणानि स्वात्मप्रदेशविसर्पणतश्चतुर्भिः समयैः कृत्वा पुनरपि तावाद्भिरेव समयैः समुपहृतप्रदेशविसरणः समीकृतस्थितिशेषकर्मचतुष्टयः पूर्वशरीरप्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानं ध्यायति। ततस्तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियानिर्वितध्यानमारभते। समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकाय-वाङ्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात् समुच्छिन्नक्रिया-निवर्तीत्युच्यते। तस्मिन्समुच्छिन्न-क्रियानिर्वितनि ध्याने सर्वबन्धास्रवनिरोधसर्वशेषकर्मशातन-सामथ्र्योपपत्तेरयोगिकेवलिनः संपूर्णयथाख्यातचारित्रज्ञानदर्शनं सर्वसंसारदुःखजालपरिष्वङ्गोच्छेदजननं साक्षान्मोक्षकारणमुपजायते। स पुनरयोगकेवली भगवांस्तदा सर्वसंसारदुःखजालपरिष्वङ्गोच्छेदजननं साक्षान्मोक्षकारणमुपजायते। स पुनरयोगकेवली भगवांस्तदा ध्यानातिशयाग्निनिर्दग्धसर्वमलक-लंकबन्धनो निरस्तकिट्टधातु-पाषाणजात्यकनकबल्लव्धात्मा परिनिर्वाति। तदेतद् द्विविधं तपोऽभिनवकर्मास्रवनिरोधहेतुत्वात्संवरकारणं प्राक्तनकर्मरजोविधूनननिमित्तत्वान्निर्जराहेतुरपि भवति।

तप को कहते हैं—वह दो प्रकार का है—बाह्य और आभ्यन्तर। उसमें भी यह प्रत्येक छह प्रकार का है। उनमें से पहले बाह्य तप के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश यह छह प्रकार का बाह्य तप है।।१९।।

८५६. दृष्टफल मन्त्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। संयम को जागृत रखने, दोषों के प्रशम करने, सन्तोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अवमौदर्य तप किया जाता है। भिक्षा के इच्छुक मुनि का एक घर आदि विषयक संकल्प अर्थात् चिन्ता का अवरोध करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है। आशा की निवृत्ति इसका फल जानना चाहिए। इन्द्रियों के दर्प का निग्र्रह करने के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए और सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए घृतादि गरिष्ठ रस का त्याग करना चौथा तप है। एकान्त, जन्तुओं की पीड़ा से रहित शून्य घर आदि में निर्बाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्यान आदि की प्रसिद्धि के लिए संयत को शय्यासन लगाना चाहिए। यह पाँचवाँ तप है। आतापनयोग, वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण शयन और नाना प्रकार के प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायक्लेश है, यह छठा तप है। यह किसलिए किया जाता है ? यह देह-दुःख को सहन करने के लिए, सुखविषयक आसक्ति को कम करने के लिए और प्रवचन की प्रभावना करने के लिए किया जाता है।

शंका — परीषह और कायक्लेश में क्या अन्तर है ?

समाधान — अपने आप प्राप्त हुआ परीषह और स्वयं किया गया कायक्लेश है, यही इन दोनों में अन्तर है।

शंका — इस तप को बाह्य क्यों कहते हैं ?

समाधान — यह बाह्य-द्रव्य के आलम्बन से होता है और दूसरों के देखने में आता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं।

८५७. अब आभ्यन्तर तप के भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं— प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान यह छह प्रकार का आभ्यन्तर तप है।।२०।।

८५८. शंका — इसे आभ्यन्तर तप क्यों कहते हैं ?

समाधान — मन का नियमन करने वाला होने से इसे आभ्यन्तर तप कहते हैं। प्रमादजन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित्त तप है। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयावृत्त्य तप है। आलस्य का त्यागकर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है तथा चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान तप है।

८५९. अब इनके भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं— ध्यान से पूर्व के आभ्यन्तर तपों के अनुक्रम से नौ, चार, दश, पांच और दो भेद हैं।।२१।।

८६०. सूत्र में ‘यथाक्रमम्’ यह वचन दिया है। इससे प्रायश्चित्त नौ प्रकार का है, विनय चार प्रकार का है, वैयावृत्त्य दश प्रकार का है, स्वाध्याय पाँच प्रकार का है और व्युत्सर्ग दो प्रकार का है ऐसा सम्बन्ध होता है। सूत्र में—‘प्राग्ध्यानात्’ यह वचन दिया है क्योंकि ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहना है, इसलिए उसका आगे कथन करेंगे।

८६१. अब पहले आभ्यन्तर तप के भेदों के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना यह नव प्रकार का प्रायश्चित्त है।।२२।।

८६२. गुरु के समक्ष दश दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना आलोचना है। ‘मेरा दोष मिथ्या हो’ गुरु से ऐसा निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिक्रमण है। आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों का संसर्ग होने पर दोषों का शोधन होने से तदुभय प्रायश्चित्त है। संसक्त हुए अन्न, पान और उपकरण आदि का विभाग करना विवेक प्रायश्चित्त है। कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। अनशन, अवमौदर्य आदि करना तप प्रायश्चित्त है। दिवस, पक्ष और महीना आदि की प्रव्रज्या का छेद करना छेद प्रायश्चित्त है। पुनः दीक्षा का प्राप्त करना उपस्थापना प्रायश्चित्त है।

विशेषार्थ — यहाँ प्रायश्चित्त के नौ भेद गिनाए हैं। प्रायः शब्द का अर्थ साधुलोक है। उसका जिस कर्म में चित्त होता है वह प्रायश्चित्त कहलाता है अथवा प्रायः शब्द का अर्थ अपराध है और चित्त शब्द का अर्थ शुद्धि है, इसलिए प्रायश्चित्त का अर्थ अपराधों का शोधन करना होता है। ये ही वे नौ भेद हैं जिनके द्वारा साधु दोषों का परिमार्जन करता है। पहला भेद आलोचना है। आलोचना इन दश दोषों से रहित होकर की जाती है। दश दोष यथा—उपकरण देने पर मुझे लघु प्रायश्चित्त देंगे, ऐसा विचार कर उपकरण प्रदान करना यह प्रथम आलोचना दोष है। मैं प्रकृति से दुर्बल हूँ, ग्लान हूँ, उपवास आदि नहीं कर सकता। यदि लघु प्रायश्चित्त दें तो दोष कहूँगा, ऐसा कहना दूसरा दोष है। अन्य अदृष्ट (गुप्त) दोषों को छिपाकर प्रकाश में आए हुए दोष का निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष है। आलस्यवश या प्रमादवश अपने अपराधों की जानकारी प्राप्त करने में निरुत्सुक होने पर स्थूल दोष कहना चौथा दोष है। महादुश्चर प्रायश्चित्त के भय से महादोष छिपाकर उससे हल के दोष का ज्ञान कराना पाँचवाँ दोष है। व्रत में इस प्रकार दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित्त करना पड़ेगा इस विधि से गुरु की उपासना करना छठा दोष है। पाक्षिक और चातुर्मासिक आदि क्रिया कर्म के समय बहुत साधुओं द्वारा किए जाने वाले आलोचनाजन्य शब्दों से प्रदेश के व्याप्त होने पर पूर्व दोष कहना सातवाँ दोष है। गुरु द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित्त क्या युक्त है, आगम में इसका विधान है या नहीं, इस प्रकार की शंका अन्य साधु के समक्ष प्रकट करना आठवाँ दोष है। किसी प्रयोजनवश अपने समान साधु के समक्ष दोष कहकर प्रायश्चित्त लेना नौवाँ दोष है। इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित्त भी फलदायक नहीं होता। मेरा दोष इसके अपराध के समान है। इसे यह भी जानता है। इसे जो प्रायश्चित्त मिलेगा वह मुझे भी युक्त है इस प्रकार अपने दोष को छिपाना दसवाँ दोष है।

अन्यत्र इन दश दोषों के आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ये नाम आए हैं। प्रायश्चित्त का दूसरा भेद प्रतिक्रमण है। मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है। यह शिष्य करता है और गुरु के द्वारा जो आलोचनापूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वह तदुभय कहलाता है। यह प्रायश्चित्त का तीसरा भेद है। आगे के प्रायश्चित्तों के जिनके जो नाम हैं तदनुसार उनका स्वरूप है। यहाँ प्रायश्चित्त के ये नौ भेद कहे हैं किन्तु मूलाचार में इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान इस प्रकार दस भेद किए हैं। टीकाकार ने इनका स्पष्टीकरण करते समय मूल का वही अर्थ किया है जो यहाँ उपस्थापना का किया गया है तथा मानसिक दोष के होने पर उसके परिमार्जन के लिए ‘मेरा दोष मिथ्या हो’ ऐसा अभिव्यक्त करने को श्रद्धान नाम का प्रायश्चित्त बतलाया है।

८६३. विनय के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय यह चार प्रकार का विनय है।।२३।।

८६४. अधिकार के अनुसार ‘विनय’ इस पद का सम्बन्ध होता है—ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय। बहुत आदर के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना और स्मरण करना आदि ज्ञानविनय है। शंकादि दोषों से रहित तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना दर्शनविनय है। सम्यग्दृष्टि का चारित्र में चित्त का लगना चारित्रविनय है तथा आचार्य आदिक के समक्ष आने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना और नमस्कार करना आदि उपचारविनय है तथा उनके परोक्ष में भी काय, वचन और मन से नमस्कार करना, उनके गुणों का कीर्तन करना और स्मरण करना आदि उपचारविनय है।

८६५. अब वैयावृत्त्य के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इनकी वैयावृत्त्य के भेद से वैयावृत्त्य दश प्रकार का है।।२४।।

८६६. वैयावृत्त्य के दश भेद हैं, क्योंकि उसका विषय दश प्रकार का है। यथा—आचार्य वैयावृत्त्य और उपाध्याय वैयावृत्त्य आदि। जिसके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वह आचार्य कहलाता है। मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वह उपाध्याय कहलाता है। महोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाला तपस्वी कहलाता है। शिक्षाशील शैक्ष कहलाता है। रोग आदि से क्लान्त शरीर वाला ग्लान कहलाता है। स्थविरों की सन्तति को गण कहते हैं। दीक्षकाचार्य के शिष्यसमुदाय को कुल कहते हैं। चार वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। चिरकाल से प्रव्रजित को साधु कहते हैं। लोकसम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं। इन्हें व्याधि होने पर, परीषह के होने पर व मिथ्यात्व आदि के प्राप्त होने पर शरीर की चेष्टा द्वारा या अन्य द्रव्य द्वारा उनका प्रतीकार करना वैयावृत्त्य तप है। यह समाधि की प्राप्ति, विचिकित्सा का अभाव और प्रवचनवात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है।

८६७. स्वाध्याय के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश यह पाँच प्रकार का स्वाध्याय है।।२५।।

८६८. ग्रन्थ, अर्थ और दोनों का निर्दोष प्रदान करना वाचना है। संशय का उच्छेद करने के लिए अथवा निश्चित बल को पुष्ट करने के लिए प्रश्न करना पृच्छना है। जाने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। उच्चारण की श्द्धिपूर्वक पाठ को पुनः-पुनः दुहराना आम्नाय है और धर्मकथा आदि का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है।

शंका — यह पूर्वोक्त पाँच प्रकार का स्वाध्याय किसलिए किया जाता है ?

समाधान — प्रज्ञा में अतिशय लाने के लिए, अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए, परम संवेग के लिए, तप में वृद्धि करने के लिए और अतीचारों में विशुद्धि लाने आदि के लिए किया जाता है।

८६९. अब व्युत्सर्ग तप के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

बाह्य और अभ्यन्तर उपधि का त्याग यह दो प्रकार का व्युत्सर्ग है।।२६।।

८७०. व्युत्सर्जन करना व्युत्सर्ग है जिसका अर्थ त्याग होता है। वह दो प्रकार का है—बाह्य उपधित्याग और अभ्यन्तर उपधित्याग। आत्मा से एकत्व को नहीं प्राप्त हुए ऐसे वास्तु, धन और धान्य आदि बाह्य उपधि हैं और क्रोधादिरूप आत्मभाव अभ्यन्तर उपधि है तथा नियत काल तक या यावज्जीवन तक काय का त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधि त्याग कहा जाता है। यह निःसंगता, निर्भयता और जीविताशा का व्युदास आदि करने के लिए किया जाता है।

विशेषार्थ — यहाँ यह प्रश्न होता है कि जबकि पाँच महाव्रतों में परिग्रहत्याग का उपदेश दिया है, दश धर्मों में त्याग धर्म का उपदेश दिया है तथा नौ प्रकार के प्रायश्चित्तों में व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित्त अलग से कहा है ऐसी अवस्था में पुनः व्युत्सर्ग तप का अलग से कथन करना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि इस प्रकार एक ही तत्त्व का पुनः-पुनः कथन करने से पुनरुक्त दोष आता है। समाधान यह है कि पाँच महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है उसमें गृहस्थसम्बन्धी उपधि के त्याग की मुख्यता है। त्यागधर्म में आहारादिविषयक आसक्ति के कम करने की मुख्यता है, व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त में परिग्रह त्याग धर्म में लगने वाले दोष के परिमार्जन की मुख्यता है और व्युत्सर्ग तप में वसतिका आदि बाह्य व मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यन्तर उपधि में आसक्ति के त्याग की मुख्यता है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं आता।

८७१. जो बहुवक्तव्य ध्यान पृथव् स्थापित कर आए हैं उसके भेदों का कथन करना इस समय प्राप्तकाल है तथापि उसे उल्लंघन करके इस समय ध्यान के प्रयोक्ता, स्वरूप और काल का निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

उत्तम संहनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है जो अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है।।२७।।

८७२. आदि के वङ्कार्षभनाराचसंहनन, वङ्कानाराचसंहनन और नाराचसंहनन ये तीन संहनन उत्तम हैं। ये तीनों ही ध्यान के साधन हैं। मोक्ष का साधन तो प्रथम ही है। जिसके ये उत्तम संहनन होते हैं वह उत्तम संहनन वाला कहलाता है। उस उत्तम संहनन वाले के यहाँ इस पद द्वारा प्रयोक्ता का निर्देश किया है। ‘अग्र’ पद का अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है वह एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थों का अवलम्बन लेने से चिन्ता परिस्पन्दवती होती है। उसे अन्य अशेष मुखों से लौटाकर एक अग्र अर्थात् एक विषय में नियमित करना एकाग्रचिन्तानिरोध कहलाता है। इसके द्वारा ध्यान का स्वरूप कहा गया है। मुहूर्त यह काल का विवक्षित परिमाण है। जो मुहूर्त के भीतर होता है वह अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। ‘अन्तर्मुहूर्त काल तक’ इस पद द्वारा काल की अवधि की गयी है। इतने काल के बाद एकाग्रचिन्ता दुर्धर होती है।

शंका — यदि चिन्ता के निरोध का नाम ध्यान है और निरोध अभावस्वरूप होता है इसलिए गधे के सींग के समान ध्यान असत् ठहरता है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अन्य चिन्ता की निवृत्ति की अपेक्षा वह असत् कहा जाता है और अपने विषयरूप से प्रवृत्ति होने के कारण वह सत् कहा जाता है, क्योंकि अभाव भावान्तरस्वभाव होता है और अभाव वस्तु का धर्म है यह बात सपक्ष सत्त्व विपक्षव्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है। अथवा, यह निरोध शब्द ‘निरोधनं निरोधः’ इस प्रकार भावसाधन नहीं है। तो क्या है ? ‘निरुध्यत इति निरोधः’—जो रोका जाता है, इस प्रकार कर्मसाधन है। चिन्ता का जो निरोध वह चिन्तानिरोध है। आशय यह है कि निश्चल अग्निशिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है।

८७३. अब उसके भेद दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

आर्त, रौद्र, धम्र्य और शुक्ल ये ध्यान के चार भेद हैं।।२८।।

८७४. आर्त शब्द ‘ऋत’ अथवा ‘र्अित’ इनमें से किसी एक से बना है। इनमें से ऋत का अर्थ दुःख है और अिंत की ‘अर्दनं र्अितः’ ऐसी निरुक्ति होकर उसका अर्थ पीड़ा पहुँचाना है। इसमें (ऋत में या र्अित में) जो होता है वह आर्त है। रुद्र का अर्थ व्रूâर आशय है। इसका कर्म या इसमें होने वाला रौद्र है। धर्म का व्याख्यान पहले कर आए हैं। जो धर्म से युक्त होता है वह धम्र्य है तथा जिसमें शुचि गुण का सम्बन्ध है वह शुक्ल है। यह चार प्रकार का ध्यान दो भागों में विभक्त है क्योंकि प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से वह दो प्रकार का है। जो पापास्रव का कारण है वह अप्रशस्त है और जो कर्मों के निर्दहन करने की सामथ्र्य से युक्त है वह प्रशस्त है।

८७५. तो वह क्या, ऐसा प्रश्न करने पर आगे का सूत्र कहते हैं—

उनमें से पर अर्थात् अन्त के दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं।।२९।।

८७६. पर, उत्तर और अन्त्य इनका एक अर्थ है। अन्तिम शुक्लध्यान है और इसका समीपवर्ती होने से धम्र्यध्यान भी पर है ऐसा उपचार किया जाता है क्योंकि सूत्र में ‘परे’ यह द्विवचन दिया है इसलिए उसकी सामथ्र्य से गौण का भी ग्रहण होता है। ‘पर अर्थात् धम्र्य और शुक्ल ये मोक्ष के हेतु हैं, इस वचन से पहले के अर्थात् आर्त और रौद्र ये संसार के हेतु हैं यह तात्पर्य फलित होता है क्योंकि मोक्ष और संसार के सिवाय और कोई तीसरा साध्य नहीं है।

८७७. उनमें आर्तध्यान चार प्रकार का है। उनमें से प्रथम भेद के लक्षण का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिन्तासातत्य का होना प्रथम आर्तध्यान है।।३०।।

८७८. अमनोज्ञ का अर्थ अप्रिय है। विष, कण्टक, शत्रु और शस्त्र आदि जो अप्रिय पदार्थ हैं वे बाधा के कारण होने से अमनोज्ञ कहे जाते हैं। उनका संयोग होने पर ‘वे मेरे वैâसे न हों’ इस प्रकार का संकल्प चिन्ताप्रबन्ध अर्थात् स्मृति समन्वाहार यह प्रथम आर्तध्यान कहलाता है।

८७९. अब दूसरे भेद के लक्षण का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिन्ता करना दूसरा आर्तध्यान है।।३१।।

८८०. किससे विपरीत ? पूर्व में कहे हुए से। इससे यह तात्त्पर्य निकलता है कि मनोज्ञ अर्थात् इष्ट अपने पुत्र, स्त्री और धनादिक के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प अर्थात् निरन्तर चिन्ता करना दूसरा आर्तध्यान जानना चाहिए।

८८१. अब तीसरे भेद के लक्षण का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिन्ता करना तीसरा आर्तध्यान है।।३२।।

८८२. वेदना शब्द यद्यपि सुख और दुःख दोनों अर्थों में विद्यमान है पर यहाँ आर्तध्यान का प्रकरण होने से उससे दुःखवेदना ली गयी है। वातादि विकारजनित दुःख वेदना के होने पर उसका अभाव मेरे कैसे होगा इस प्रकार विकल्प अर्थात् निरन्तर चिन्ता करना तीसरा आर्तध्यान कहा जाता है।

८८३. अब चौथे आर्तध्यान के लक्षण का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

नदान नाम का चौथा आर्तध्यान है।।३३।।

८८४. भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मनःप्रणिधान का होना अर्थात् संकल्प तथा निरन्तर चिन्ता करना निदान नाम का चौथा आर्तध्यान कहा जाता है।

८८५. इस चार प्रकार के आर्तध्यान का स्वामी कौन है यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

यह आर्तध्यान अविरत, देशविरत और प्रमत्तसंयत जीवों के होता है।।३४।।

८८६. असंयतसम्यदृष्टि गुणस्थान तक के जीव अविरत कहलाते हैं, संयतासंयत जीव देशविरत कहलाते हैं और पन्द्रह प्रकार के प्रमाद से युक्त क्रिया करने वाले जीव प्रमत्तसंयत कहलाते हैं। इनमें से अविरत और देशविरत जीवों के चारों ही प्रकार का आर्तध्यान होता है क्योंकि ये असंयमरूप परिणाम से युक्त होते हैं। प्रमत्तसंयतों के तो निदान के सिवाय बाकी के तीन प्रमाद के उदय की तीव्रतावश कदाचित् होते हैं।

विशेषार्थ — पुराण साहित्य में मुनियों द्वारा निदान करने के कई उदाहरण हैं पर इन उदाहरणों से प्रमत्तसंयत अवस्था में उन साधुओं ने निदान किया ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। एक तो भाविंलगी साधु के आगामी भागों की आकांक्षा होती ही नहीं और कदाचित् होती है तो उस समय से वह भाविंलगी नहीं रहता ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए।

८८७. संज्ञा आदि के द्वारा आर्तध्यान का व्याख्यान किया। अब दूसरे ध्यान की संज्ञा, हेतु और स्वामी का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं— हिंसा, असत्य, चोरी और विषयसंरक्षण के लिए सतत चिन्तन करना रौद्रध्यान है। वह अविरत और देशविरत के होता है।।३५।।

८८८. हिसादिक के लक्षण पहले कह आए हैं। वे रौद्रध्यान की उत्पत्ति के निमित्त होते हैं। इससे हेतु निर्देश जाना जाता है। हेतु का निर्देश करने वाले इन हिसादिक के साथ अनुवृत्ति को प्राप्त होने वाले ‘स्मृतिसमन्वाहार’ पद का सम्बन्ध होता है। यथा—हिंसा का स्मृतिसमन्वाहार आदि। यह रौद्रध्यान अविरत और देशविरत के जानना चाहिए।

शंका — रौद्रध्यान अविरत के होवे देशविरत के कैसे हो सकता है ?

समाधान — हींसादिक के आवेश से या वित्तादि के संरक्षण के परतन्त्र होने से कदाचित् उसके भी हो सकता है किन्तु देशविरत के होने वाला वह रौद्रध्यान नारकादि दुर्गतियों का कारण नहीं है क्योंकि सम्यग्दर्शन की ऐसी ही सामथ्र्य है। परन्तु संयत के तो वह होता ही नहीं है क्योंकि उसका आरम्भ होने पर संयम से पतन हो जाता है।

८८९. कहते हैं, अन्त के दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं यह कह आए। उनमें से मोक्ष के हेतुरूप प्रथम ध्यान के भेद, स्वरूप और स्वामी का निर्देश करना चाहिए इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं—

आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इनकी विचारणा के निमित्त मन को एकाग्र करना धम्र्यध्यान है।।३६।।

८९०. विचयन करना विचय है। विचय, विवेक और विचारणा ये पर्याय नाम हैं। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इनका परस्पर द्वन्द्व समास होकर विचय शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है और इस प्रकार ‘आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयः’ पद बना है। ‘स्मृति समन्वाहारः’ पद की अनुवृत्ति होती है और उसका प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है। यथा—आज्ञाविचय के लिए स्मृतिसमन्वाहार आदि। स्पष्टीकरण इस प्रकार है—उपदेश देने वाले का अभाव होने से, स्वयं मन्दबुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से तथा पदार्थों के सूक्ष्म होने से तत्त्व के समर्थन में हेतु और दृष्टान्त का अभाव होने पर सर्वज्ञप्रणीत आगम को प्रमाण करके ‘यह इसी प्रकार है क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते’ इस प्रकार गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञाविचय धम्र्यध्यान है अथवा स्वयं पदार्थों के रहस्य को जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है इसलिए स्व-सिद्धान्त के अविरोध द्वारा तत्त्व का समर्थन करने के लिए उसका जो तर्व, नय और प्रमाण की योजनारूप निरन्तर चिन्तन होता है वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञाविचय कहा जाता है। मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्ध पुरुष के समान सर्वज्ञप्रणीत मार्ग से विमुख होते हैं, उनके सन्मार्ग के अपाय का चिन्तन करना अपायविचय धम्र्यध्यान है। अथवा, ये प्राणी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र से कैसे दूर होंगे, इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपायविचय धम्र्यध्यान है। ज्ञानावरणादि कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावनिमित्तक फल के अनुभव के प्रति उपयोग का होना विपाकविचय धम्र्यध्यान है तथा लोक के आकार और स्वभाव का निरन्तर चिन्तन करना संस्थानविचय धम्र्यध्यान है। पहले उत्तम क्षमादिरूप धर्म का स्वरूप कह आए हैं। उससे अनपेत अर्थात् युक्त धम्र्यध्यान चार प्रकार का जानना चाहिए। यह अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवों के होता है।

विशेषार्थ — संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर उस भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए सम्यग्दृष्टि का जो प्रणिधान होता है उसे धम्र्यध्यान कहते हैं। यह उत्तम क्षमादिरूप धर्म से युक्त होता है, इसलिए इसे धम्र्यध्यान कहते हैं। यहाँ निमित्तभेद से इसके चार भेद किए गए हैं। यथा—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय। आज्ञाविचय तत्त्वनिष्ठा में सहायक होता है, अपायविचय संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न करता है। विपाकविचय से कर्मफल और उसके कारणों की विचित्रता का ज्ञान दृढ़ होता है और संस्थानविचय से लोक की स्थिति का ज्ञान दृढ़ होता है।

मूल टीका में विपाकविचय के स्वरूप का निर्देश करते हुए जो द्रव्य, क्षेत्र और काल आदि के निमित्त कर्मफल की चर्चा की है उसका आशय यह है कि यद्यपि कर्मों के उदय या उदीरणा से जीव के औदयिक भाव और विविध प्रकार के शरीरादिक की प्राप्ति होती है पर इन कर्मों की उदय और उदीरणा बिना अन्य निमित्त के नहीं होती किन्तु द्रव्य, क्षेत्र आदि का निमित्त पाकर ही कर्मों का उदय और उदीरणा होती है। आगे इसी बात को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। द्रव्यनिमित्त—मान लो एक व्यक्ति हँस खेल रहा है, वह अपने बाल-बच्चों के साथ गप्पागोष्ठी में तल्लीन है। इतने में अकस्मात् मकान की छत टूटती है और वह उससे घायल होकर दुःख का वेदन करने लगता है तो यहाँ उसके दुःखवेदन के कारणभूत असाता वेदनीय के उदय और उदीरणा में टूट कर गिरने वाली छत का संयोग निमित्त है। टूट कर गिरने वाली छत के निमित्त से उस व्यक्ति के असातवेदनीय की उदय-उदीरणा हुई और असातावेदनीय के उदय-उदीरणा से उस व्यक्ति को दुःख का अनुभवन हुआ यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसी प्रकार अन्य कर्मों के उदय-उदीरणा में बाह्य द्रव्य कैसे निमित्त होता है इसका विचार कर लेना चाहिए। कालनिमित्त—काल के निमित्त होने का विचार दो प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रत्येक कर्म का उदय-उदीरणा काल और दूसरा वह काल जिसके निमित्त से बीच में ही कर्मों की उदय-उदीरणा बदल जाती है। आगम में अध्रुवोदय रूप कर्म के उदय-उदीरणा काल का निर्देश किया है उसके समाप्त होते ही विवक्षित कर्म के उदय-उदीरणा का अभाव होकर उसका स्थान दूसरे कर्म की उदय-उदीरणा ले लेती है। जैसे सामान्य से हास्य और रति का उत्कृष्ट उदय-उदीरणा काल छह महीना है। इसके बाद उनकी उदय-उदीरणा न होकर अरति और शोक की उदय-उदीरणा होने लगती है किन्तु छह महीना के भीतर यदि हास्य और रति के विरुद्ध निमित्त मिलता है तो बीच में ही इनकी उदय-उदीरणा बदल जाती है। यह कर्म का उदय-उदीरणा काल है। अब एक ऐसा जीव लो जो निर्भय होकर देशान्तर को जा रहा है किन्तु किसी दिन मार्ग में ही ऐसे जंगल में रात्रि हो जाती है जहाँ िंहस्र जन्तुओ का प्राबल्य है और विश्राम करने के लिए कोई निरापद स्थान नहीं है। यदि दिन होता तो उसे रंचमात्र भी भय न होता किन्तु रात्रि होने से वह भयभीत होता है इससे इसके असाता, अरति, शोक और भय कर्म की उदय-उदीरणा होने लगती है। यह कालनिमित्तक उदय-उदीरणा है। इसी प्रकार क्षेत्र, भव और भावनिमित्तक उदय और उदीरणा जान लेनी चाहिए। कालप्राप्त कर्मपरमाणुओं के अनुभव करने को उदय कहते हैं और उदयावलि के बाहर स्थित कर्म परमाणुओं को कषायसहित या कषाय रहित योग संज्ञा वाले वीर्यविशेष के द्वारा उदयावलि में लाकर उनका उदय प्राप्त कर्मपरमाणुओं के साथ अनुभवन करने को उदीरणा कहते हैं। इस प्रकार कर्मपरमाणुओं का अनुभवन उदय और उदीरणा दोनों में लिया जाता है। यदि इनमें अन्तर है तो काल प्राप्त और अकालप्राप्त परमाणुओं का है। उदय में काल प्राप्त कर्मपरमाणु रहते हैं और उदीरणा में अकालप्राप्त कर्मपरमाणु रहते हैं। सामान्य नियम यह है कि जहाँ जिस कर्म का उदय होता है वहाँ उसकी उदीरणा अवश्य होती है। फिर भी इनमें जो विशेषता है उसका यहाँ निर्देश करते हैं-मिथ्यात्व का उदय और उदीरणा मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। इतनी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जीव के अन्तिम आवली प्रमाण काल में मिथ्यात्व की उदीरणा नहीं होती, वहाँ मात्र उसका उदय होता है। एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन नौ प्रकृतियों की मिथ्यात्व गुणस्थान में ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं। अनन्तानुबन्धी चतुष्क की प्रारम्भ के दो गुणस्थानों में ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं। सम्यङ्मिथ्यात्व की तीसरे गुणस्थान में ही उदय और उदीरणा होती है, अन्यत्र नहीं। अप्रत्याख्यान चार, नरकगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आंगोपांग, दुर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति इन ग्यारह प्रकृतियों का चौथे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं। नरकायु और देवायु की चौथे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं। मात्र मरण के समय अन्तिम आवलिकाल में उदीरणा नहीं होती। चार आनुपूर्वियों की प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थान में ही उदय और उदीरणा होती है अन्यत्र नहीं। प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, तिर्यंचगति, उद्योत और नीचगोत्र इन सात प्रकृतियों की संयतासंयत गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं। तिर्यंच आयु की पाँचवें गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है। मात्र मरण के समय अन्तिम आवलि काल के शेष रहने पर उदय ही होता है उदीरणा नहीं। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, सातावेदनीय और असातावेदनीय इन पाँच प्रकृतियों की छठे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं। मात्र निद्रानिद्रादित्रिक की उदीरणा वही करता है जिसने इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर ली है। ऐसा जीव यदि उत्तर शरीर की विक्रिया करता है या आहारकसमुद्घात को प्राप्त होता है तो इन्हें प्राप्त होने के एक आवलि कालपूर्व से लेकर मूल शरीर में प्रवेश होने तक इन तीन की उदीरणा नहीं होती तथा देव, नारकी और भोगभूमियाँ जीव भी इन तीन की उदीरणा नहीं करते। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का प्रमत्तसंयत में ही उदीरणा और उदय होता है, आगे पीछे नहीं। मनुष्यायु की छठे गुणस्थान तक उदीरणा और चौदहवें गुणस्थान तक उदय होता है। मात्र मरण के समय अन्तिम आवलि काल शेष रहने पर उदीरणा नहीं होती। सम्यक्त्वप्रकृति की उदीरणा और उदय चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक वेदकसम्यग्दृष्टि के होती है। मात्र कृतकृत्यवेद के काल में व द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के उत्पत्तिकाल में एक आवलि शेष रहने पर उदय ही होता है उदीरणा नहीं। अन्त के तीन संहननों की उदीरणा व उदय सातवें गुणस्थान तक ही होता है आगे नहीं। हास्यादि छह की उदीरणा और उदय आठवें गुणस्थान तक होता है आगे नहीं। इतनी विशेषता है कि देवों के उत्पत्ति समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक हास्य और रति की नियम से उदीरणा होती है, आगे भजनीय है तथा नारकियों के उत्पत्ति समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक अरति और शोक की नियम से उदीरणा होती है, आगे भजनीय है। तीन वेद और क्रोधादि तीन संज्वलनों की उदीरणा व उदय नौवें के उपान्त्य भाग तक ही होती है आगे नहीं। इतनी विशेषता है कि जो जिस वेद के उदय से श्रेणी चढ़ता है उसके प्रथम स्थिति में एक आवलिकाल शेष रहने पर उदीरणा नहीं होती। लोभसंज्वलन का दसवें गुणस्थान तक उदीरणा व उदय होता है। मात्र दशवें गुणस्थान के अन्तिम आवलिकाल के शेष रहने पर उदीरणा नहीं होती, उदय होता है। निद्रा और प्रचला की बारहवें गुणस्थान में एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक उदय व उदीरणा दोनों होते हैं, आगे बारहवें गुणस्थान के उपान्त्य समय तक इनका उदय ही होता है। पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय इन चौदह प्रकृतियों का उदय तो बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय तक होता है और उदीरणा बारहवें गुणस्थान में एक आवलि काल शेष रहने तक होती है। मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वङ्कावृषभनाराच संहनन, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, दोनों विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और उच्चगोत्र इन अड़तीस प्रकृतियों की तेरहवें गुणस्थान तक उदीरणा व उदय होते हैं आगे नहीं तथा तीर्थंकर प्रकृति का तेरहवें गुणस्थान में ही उदीरणा व उदय होता है। इस प्रकार आज्ञा आदि के निमित्त से सतत चिन्तन करना धम्र्यध्यान है यह उक्त कथन का तात्पर्य है।

तीनों ध्यानों का कथन किया, इस समय शुक्लध्यान का कथन करना चाहिए, उसके आगे चार भेद कहने वाले हैं उनमें से आदि के दो भेदों के स्वामी का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-

आदि के दो शुक्लध्यान पूर्वविद् के होते हैं।।३७।।

८९२. आगे कहे जाने वाले शुक्लध्यान के भेदों में से आदि के दो शुक्लध्यान पूर्वविद् अर्थात् श्रुतकेवली के होते हैं। सूत्र में ‘च’ शब्द आया है उससे धम्र्यध्यान का समुच्चय होता है। ‘व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है’ इस नियम के अनुसार श्रेणी चढ़ने से पूर्व धम्र्यध्यान होता है और दोनों श्रेणियों में आदि के दो शुक्लध्यान होते हैं ऐसा व्याख्यान करना चाहिए।

८९३. शेष के दो शुक्लध्यान किसके होते हैं यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-

शेष के दो शुक्लध्यान केवली के होते हैं।।३८।।

८९४. जिसके समस्त ज्ञानावरण का नाश हो गया है ऐसे सयोगकेवली और अयोगकेवली के पर अर्थात् अन्त के दो शुक्लध्यान होते हैं।

८९५. अब क्रम से शुक्लध्यान के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-

पृथक्त्ववितर्व, एकत्ववितर्व, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ये चार शुक्लध्यान हैं।।३९।।

८९६. पृथक्त्ववितर्व, एकत्ववितर्व, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति ये चार शुक्लध्यान हैं। आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा सबका सार्थक नाम जानना चाहिए।

८९७. अब उसके आलम्बन विशेष का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

वे चार ध्यान क्रम से तीन योग वाले, एक योग वाले, काययोग वाले और अयोग के होते हैं।।४०।।

८९८. ‘कायवाङ्मनः कर्मयोगः’ इस सूत्र में योग शब्द का व्याख्यान कर आए हैं। पूर्व में कहे गए शुक्लध्यान के चार भेदों के साथ त्रियोग आदि चार पदों का क्रम से सम्बन्ध जान लेना चाहिए। तीन योग वाले के पृथक्त्ववितर्व होता है। तीन योगों में से एक योग वाले के एकत्ववितर्व होता है। काययोग वाले के सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है और अयोगी के व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यान होता है।

८९९. अब इन चार भेदों में से आदि के दो भेदों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-

पहले के दो ध्यान एक आश्रय वाले, सवितर्व और सवीचार होते हैं।।४१।।

९००. जिन दो ध्यानों का एक आश्रय होता है वे एक आश्रय वाले कहलाते हैं। जिसने सम्पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा ही ये दो ध्यान आरम्भ किए जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जो वितर्व और वीचार के साथ रहते हैं वे सवितर्ववीचार ध्यान कहलाते हैं। सूत्र में आए हुए पूर्व पद से पृथक्त्ववितर्व और एकत्ववितर्व ये दो ध्यान लिए गए हैं।

९०१. पूर्व सूत्र में यथासंख्य का प्रसंग होने पर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

दूसरा ध्यान अवीचार है।।४२।।

९०२. पहले के दो ध्यानों में जो दूसरा ध्यान है वह अवीचार जानना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पहला शुक्लध्यान सवितर्क और सवीचार होता है तथा दूसरा शुक्लध्यान सवितर्क और अवीचार होता है।

९०३. अब वितर्व और वीचार में क्या भेद है यह दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-

वितर्व का अर्थ श्रुत है।।४३।।

९०४. विशेष रूप से तर्वणा करना अर्थात् ऊहा करना वितर्व श्रुतज्ञान कहलाता है।

९०५. अब वीचार किसे कहते हैं यह बात अगले सूत्र द्वारा कहते हैं-

अर्थ, व्यञ्जन और योग की संक्रान्ति वीचार है।।४४।।

९०६. अर्थ ध्येय को कहते हैं। इससे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। व्यञ्जन का अर्थ वचन है तथा काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। संक्रान्ति का अर्थ परिवर्तन है। द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होता है और पर्याय को छोड़ द्रव्य को प्राप्त होता है-यह अर्थ संक्रान्ति है। एक श्रुतवचन का आलम्बन लेकर दूसरे वचन का आलम्बन लेता है और उसे भी त्यागकर अन्य वचन का आलम्बन लेता है-यह व्यंजन संक्रान्ति है। काययोग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है और दूसरे योग को छोड़कर काययोग को स्वीकार करता है-यह योग संक्रान्ति है। इस प्रकार के परिवर्तन को वीचार कहते हैं। सामान्य और विशेष रूप से कहे गए इस चार प्रकार के धम्र्यध्यान और शुक्लध्यान को पूर्वोक्त गुप्ति आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए जिसने भले प्रकार से परिकर्म को किया है ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य होता है। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से युक्त बालक अव्यवस्थित और मौथरे शस्त्र के द्वारा भी चिरकाल में वृक्ष को छेदता है उसी प्रकार चित्त की सामथ्र्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में पृथक्त्व रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशमन और क्षय करता हुआ पृथक्त्ववितर्ववीचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। पुनः जो समूल मोहनीय कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनन्तगुणी विशुद्धिविशेष को प्राप्त होकर बहुत प्रकार की ज्ञानावरण की सहायीभूत प्रकृतियों के बन्ध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो श्रुतज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रान्ति से रहित है, निश्चल मन वाला है, क्षीणकषाय है और वैडूर्यमणि के समान निरुपलेप है वह ध्यान करके पुनः नहीं लौटता है। इस प्रकार उसके एकत्ववितर्व ध्यान कहा गया है। इस प्रकार एकत्ववितर्व शुक्लध्यानरूपी अग्नि के द्वारा जिसने चार घातिया कर्मरूपी र्इंधन को जला दिया है, जिसके केवलज्ञानरूपी किरणसमुदाय प्रकाशित हो गया है, जो मेघमण्डल का निरोध कर निकले हुए सूर्य के समान भासमान हो रहा है ऐसे भगवान्, तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इन्द्रों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। वह जब आयु में अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहता है तथा वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर शेष रहती है तब सब प्रकार के वचनयोग, मनोयोग और बादरकाययोग को त्यागकर तथा सूक्ष्म काययोग का अवलम्बन लेकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान को स्वीकार करता है परन्तु जब उन सयोगी जिन के आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रहती है और शेष तीन कर्मों की स्थिति उससे अधिक शेष रहती है तब जिन्हें सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है, जिन्हें सामायिक का अवलम्बन है, जो विशिष्ट करण से युक्त हैं, जो कर्मों का महासंवर कर रहे हैं और जिनके स्वल्पमात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है ऐसे वे अपने आत्मप्रदेशों के कर्मरज को परिशातन करने की शक्ति वाले दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्घात को चार समयों के द्वारा करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म काययोग के द्वारा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान को स्वीकार करते हैं। इसके बाद चौथे समुच्छिन्न क्रियानिवर्ति ध्यान को आरम्भ करते हैं। इसमें प्राणापान के प्रचाररूप क्रिया का तथा सब प्रकार के काययोग, वचनयोग और मनोयोग के द्वारा होने वाली आत्मप्रदेश परिस्पन्दरूप क्रिया का उच्छेद हो जाने से इसे समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति ध्यान कहते हैं। इस समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति ध्यान में सब प्रकार के कर्मबन्ध के आस्रव का निरोध हो जाने से तथा बाकी के बचे सब कर्मों के नाश करने की शक्ति के उत्पन्न हो जाने से अयोगिकेवली के संसार के सब प्रकार के दुःखजाल के सम्बन्ध का उच्छेद करने वाला सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्र, ज्ञान और दर्शनरूप साक्षात् मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। वे अयोगिकेवली भगवान् उस समय ध्यानातिशयरूप अग्नि के द्वारा सब प्रकार के मल-कलंकबन्धन को जलाकर और किट्ट धातु व पाषाण का नाशकर शुद्ध हुए सोने के समान अपने आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह दोनों प्रकार का तप नूतन कर्मों के आस्रव के निरोध का हेतु होने से संवर का कारण है और प्राक्तन कर्मरूपी रज के नाश करने का हेतु होने से निर्जरा का भी हेतु है।

—उपसंहार—

इन १२ प्रकार के तपों का आचरण मुख्यरूप से मुनियों के लिये ही है फिर भी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार श्रावक-श्राविकायें भी यथायोग्य अनुष्ठान करते हैं। अनेक प्रकार के वृहत्पल्य, नंदीश्वर, पंचमेरु, सिंहनिष्क्रीडित आदि व्रतों के अनुष्ठान, कर्मदहन, जिणगुणसंपत्ति व्रत, सोलहकारण, दशलक्षण, रत्नत्रय आदि व्रत मुनि, आर्यिका व श्रावक-श्राविका आदि भी करते हैं।

ऐसे ही प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय आदि भी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार गृहस्थाश्रम में रहने वाले भी करते हैं।

आज का किया गया अनशन आदि का अभ्यास ही आगे सल्लेखना की सिद्धि में व ध्यान की सिद्धि में सहायक होगा ऐसा निश्चय करके इन १२ प्रकार के तपों में अत्यन्त प्रीति रखना चाहिये।